Restaurering


Gennemluftning af gydebanker

Slagelse Kommune har været ude og lufte gydebanker i Serdrup å

Se film.Restaurering af gydebanker i Tude å og Seerdrup å

Der har i 2008 været gennemført 6 store restaurerings projekter

Slagelse Kommune har selv gennemført tre projekter:

Genslyngning af ca. 800 m. af Seerdrup å, åbning af ca. 170 m. rørlægning ved Harrested å samt fjernelse af spærring ved sammenløbet mellem Bjerge å og Seerdrup å, her er etableret et ca. 300 m. omløbsstryg.

To projekter er gennemført i samarbejde med foreningerne, hvor der er udlagt gydegrus i Tude å og i Seerdrup å.

Et projekt er udført af Sorø Kommune ved Bromme Møllegård, hvor brinken er sikret og der er udlagt to nye gydebanker.

Restaureringsarbejde ved Bromme  efter

                         Restaureringen efter et år.

  Tude å`s hovedløb er der etableret 4 store gydebanker hvor der er udlagt 180 ton gydegrus. 
Det praktiske arbejde er sket i samarbejde med Slagelse Kommune, hvor de har stået for det tunge arbejde med deres maskinpark. Dagen før vi skulle i gang, havde kommunen kørt gydegruset ud i åen, i de områder vi havde markeret med pæle, de havde også kørt store sten ned til brinken som skulle bruges til at sikkere vandstrømmen over gydebankerne.I Seerdrup å har vi også været ude for at jævne gydegruset på plads, efter maskinerne har klaret alt det tunge arbejde. 
Her blev det til 6 nye områder, hvor der er plads til naturlig formering af ørreder

 Det var store maskiner der flyttede gruset.

 Selve håndarbejdet klarede vi selv.Under opfiskning af moderfisk kunne vi konstatere, at det kan betale sig at udlægge gydegrus, da alle de nye gydebanker allerede er taget i brug. Der var mange gravninger i de nye gydebanker, de fleste fisk vi fandt i området var da også udleget.Formålet med vandløbsrestaureringsprojektet er, at forbedre forudsætningerne for en øget naturlig reproduktion af ørreder i vandløbet og forbedre de fysiske forhold, til fisk såvel som for små dyrene, således at en selvproducerende ørredbestand kan opretholdes. Dernæst er der på nogle strækninger behov for mere fysisk variation i vandløbet, hvorved der skabes flere skjul og levesteder for ørredyngelen.

Restaurering af gydebanker 2009

Slagelse Kommune og U.F.V 95 har igen  indgået et samarbejde omkring forbedringer af vandmiljøet.
Samarbejdet består i at foreningen finansier størstedelen af materialerne til projektet og arbejdskraft i forbindelse med finpudsningen. Slagelse kommune medvirker med gravemaskiner, der lægger gyde gruset ud i de områder hvor der skal etableres gudebanker.

Projektbeskrivelse delområde 1 – Tude Å ved Havrebjerg:

På den 800 meter lange strækning mellem station 19600-20400 forbedres de fysiske forhold ved udlægning af 2-4 gyde banker af 10-25 meters længde. Der udlægges grus i et ca. 30 cm. tykt lag og i vandløbets fulde brede. Grusmaterialet udlægges og planes ud med gravemaskine, finpudsningen sker manuelt. Eventuelle uhensigtsmæssige huller kan fyldes helt eller delvist med grus.Arbejdet vil blive udført fra den nordlige brink, jorden ejes her af Slagelse Kommune. Arbejdet udføres i perioden mellem 15. august og 15. oktober og vil have en varighed af 3-5 arbejdsdage

Her er udsat markeringer, hvor der skal etableres en gydebanke.

                Udlægning af gydegrus

   En ny gydebanke klar til brug

Projektbeskrivelse delområde 2 – Tude Å ved Valbygård:

På den 600 meter lange strækning mellem station 23000-23600 forbedres de fysiske forhold ved udlægning af 2-4 gyde banker af 10-25 meters længde. Der udlægges grus i et ca. 30 cm. tykt lag og i vandløbets fulde brede. Grusmaterialet udlægges og planes ud med gravemaskine, finpudsningen sker manuelt. Eventuelle uhensigtsmæssige huller kan fyldes helt eller delvist med grus.Nedenfor ses oversigtskort over delområde 2. Projektstrækningen er afgrænset mellem punkterne hhv. landevejsbroen og ca. 600 meternedstrøms.

Arbejdet vil blive udført fra den nordlige brink, jorden ejes her af Jørgen Peter Bech. Arbejdet udføres i perioden mellem 15. august og 15. oktober og vil have en varighed af 3-5 arbejdsdage

Materiale forbrug og sammensætning:

Der udlægges ca. 100 m2 fordelt mellem de to delområder. Gydegruset sammensættes af nøddesten og singels hhv. 65% og 35%.
Faunapassage ved Halkevad Mølle (Lindes Å).

Indvielse af et stykke genskabt natur ved Halkevad Mølle 

 

Fisk og smådyr har i århundrede haft trange kår i Halkevad Å syd for Slagelse by. Allerede i 1200-tallet blev vandløbet stemmet op for at udnytte vandets kraft til energi, og dermed blev vandløbet delt i to dele uden passage for fisk og smådyr. 
Efterhånden som hensynet til naturen voksede, og behovet for vandenergi faldt, etablerede Vestsjællands Amt i 1986 en fisketrappe ved opstemningen. 
Denne fisketrappe kom desværre aldrig til at fungere efter hensigten, og den fri passage kunne kun genskabes ved fjernelse af mølleopstemningen, som ikke har været i funktion siden 1960’erne.

Efter årtiers tilløb lykkedes det endelig at få fjernet mølleopstemningen, som i flere hundrede år har hindret vandrefisk adgang til åens opstrøms 4-5 kilometer gyde- og opvækstvand. 
Alle forundersøgelser var gennemført i 2008 og med løftet om et betydeligt EU tilskud på omkring 50%, kunne projektet påbegyndes. Desværre forhalede det evindelige EU-bureaukrati udbetalingen af tilskuddet, og efter måneders ventetid måtte Kommunen starte projektet uden tilskuddet. Pengene kom dog senere på året til udbetaling. 
Projektet var meget omfattende, idet opstemningen lå under vejbroen. Det var derfor nødvendigt at fjerne hele kørebanen og den gamle betonbro for at skaffe plads til nedrivning af stemmeværket. 
Derfor udarbejdede Slagelse Kommune i samarbejde med lodsejere, Sydvestsjællands Museum og diverse interesseorganisationer  i 2009 et projekt til fjernelse af mølleopstemningen og genskabelse af et sammenhængende vandløb

For udligning af niveauforskellen blev en meget utraditionel løsning anvendt. 
Opstrøms blev hele ådalen sænket og åen genslynget på 550 meter. Ved genslyngningen blev anlagt nye gydepladser, ligesom skjulesten blev udlagt. 
Nedstrøms blev 25 m. bund forbedret, og en mindre betonopstemning blev erstattet af store vadesten. 
En ny vejbro hvor åen løber smukt igennem er etableret, og møllesøen er samtidig blevet oprenset. 
Hele dette fantastiske projekt blev desværre søgt kuldsejlet af den lokale, som af helt uforståelige årsager spredte rygtet om, at hele miljøet omkring møllesøen skulle tilintetgøres, blot for at nogle fisk skulle kunne svømme forbi. Formanden for det lokalhistoriske arkiv blev interviewet og udtrykte stor modstand mod projektet. Selvom hele projektet med de mange positive tiltag var fuldt beskrevet, valgte bladsmøreren balladen og sensationen frem for redelighed, virkeligheden og sandheden. 
Sørgeligt at også i bladverdenen er usaglig optræden og sensationslyst åbenbart anvendt politik. 
Projektet har ialt kostet omkring 2.000.000 kr. inkl. EU’s Fiskerifond (EFF) tilskuddet.

Samme dag  udsatte vi ½ års fisk i Tude å, Lindes å og Bjerre å, så bilen fra Hvilested Dambrug kom til Halkevad med fiskene, hvor de blev omlæsset til vores egen trailer, derefter blev de fordelt til udsætningsstederne. 
Der blev udsat 8.800 stk. alle afkom af fisk fra Tude Å, fanget i efteråret 2009.

De børn der var kommet til indvielsen, fik lov til at udsætte fisk i det nye å stykke.

Den gamle fisketrappe

Den nye vejbro, hvor fisketrappen stod