Vedtægter

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95

Vedtægter

§ 1.    Navn

Foreningens navn er Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 (U.F.V. 95) i daglig tale kaldet Havørreden.

Foreningens adresse svarer til formandens.

Foreningen er en sammenslutning af Tude Å Fonden & Udsætningsforeningen Havørreden.

Som medlem af U.F.V. 95 kan, efter ansøgning til bestyrelsen, optages enhver sports- og lystfiskerforening i Vestsjælland.

§ 2.    Formål

          U.F.V. 95’s formål er:

          –    at udsætte ørreder i Tude Å’s vandsystem iflg.                                                                     udsætningsplanerne, samt supplerende udsætninger efter økonomi;

          –    at forhandle og administrere udsætningsplanerne;

          –    at forhandle og administrere el-fisketilladelsen;

          –    at arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætning og andet arbejde til fremme af fiskeriet;

          –    efter evne og mulighed at sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder.

          –    oprettelse af et fælles vandplejeudvalg.

§ 3.    Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst en person fra hver af de tilsluttede foreninger. Hvis et medlem afgår i utide, stiller den pågældende forening med en suppleant.

På årsmødet vælges formand og kasserer, derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

          Ved afstemning har hver af de tilslutte foreninger 1 stemme.

§ 4.    Årsmøde

Årsmødet er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Årsmøde afholdes en gang årligt i marts med følgende dagsorden:

Beretning, regnskab, valg, indkomne forslag, eventuelt.

Beretning og regnskab for U.F.V. 95 forelægges for de respektive foreninger senest 15. januar. Beretningen udarbejdes af bestyrelsen.

Forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts.

Der indkaldes til årsmøde mindst 30 dage før afholdelse. Dagsorden og evt. forslag udsendes 14 dage før afholdelse.

På årsmødet vælges formand og kasserer på skift for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges blandt de personer, der er indstillet til bestyrelsen fra de tilsluttede foreninger.

Årsmødet vælger ligeledes 2 revisorer, som ikke må sidde i bestyrelsen. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis. Endvidere vælges en revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

§ 5.    Fiskeri

Foreningerne med fiskevand i Tude Å’s vandsystem:

–    administrerer selv fiskeriet i egne vande;

–    Fastsætter selv evt. særfredning, krogstørrelse, tilladt antal fiskere pr. dag;

–    aftaler selv evt. samfiskeri med andre foreninger.

§ 6.    Udmeldelse

Ønsker en forening at udtræde af U.F.V. 95, bortfalder foreningens rettigheder i henhold til vedtægterne.

Ved udmeldelse af U.F.V. 95 har den pågældende forening intet krav på nogen andel af formuen.

§ 7.    Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages på et i dette øjemed indkaldt årsmøde, på hvilket opløsning kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal.

Der tages samtidig ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, idet disse dog kun kan anvendes til sportsfiskeriets fremme på Vestsjælland.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, Slagelse, den 8. november 1995.

§ 2 ændret på årsmødet 2016

Slagelse Sportsfiskerforeningen            Høng Sportsfiskerforening

Korsør Lystfiskerforening                         Skælskør Sportsfiskerforening

              U.F.V. 95                                                            U.F.V. 95

Kurt Jørgensen                                                       Christian Hansen