2020

ÅRSBERETNING 2020

Udsætningerne 2020

Den 3. april 2020 blev der udsat 31.000 stk. 1 års smolt i Tude å´s munding.

De blev udsat i åmundingen på det tidspunkt, hvor flest mulige af fiskene har højest mulig ‘vandringstrang’,

og sidst på dagen, dette fordi skarv og måger er mindre aktive sidst på dagen, og igen var der tilladelse til at regulere skarv.

Der blev den 16. maj udsat 3.900 stk.1 årsfisk i Tude å`s hovedløb.

17 oktober 2020 blev der udsat 28.300 stk. som blev fordelt over lange strækninger, efter udsætningsplanen skal de fordeles over en strækning på 26 km.

Samlet blev der i 2020 udsat 63.200 stk. til en samlet pris på 181.810 kr. betalt af fisketegnet.

Den 24. april udsatte vi 3.000 stk. smolt i Spegeborenden ved Skælskør, betalt af det vi har samlet ind fra

frivillige og indtægten fra konkurrencer m.m. Det blev 13.125 kr.

Gydebanketælling

Der mangler forsat gydegravninger mange steder.

Flg. gydegravninger blev registreret 2020:

Gudum Skovsø å og Vestermose å    på 16,5 km,  var der 51 stk. –  21 små 13 mellem 17 store.

Tiendevad                                       på   4 km.     var der 16 stk. –  5   små  7 mellem  4 store

I Gudum Skovsø å var der dobbelt så mange gravninger i 2020 i forhold til 2019, hvad der er oversagen, er svært at sige, men fisketrykket langs kysten i efteråret, kan have stor indflydelse på det, der var ikke udslip fra Musholm Lax i 2019 og der er kommet restriktionen på UV-jagt, om det er med til at hjælpe på optrækket i åen må fremtiden vise.

Der arbejdes fortsat på at registrere så mange strækninger som muligt.

Vi har også været ude og lave en monitering af ørredbestanden i områder opstrøms for Bromme.

Her el-fiskede vi 3 stationer med flg. resultat:

Tiendevad    77 stk. ørreder pr. 100 m²

Rideskolen   59 stk. ørreder pr. 100 m²

Dybendalvej 14 stk. ørreder pr. 100 m²

Task force Storebælt:

Task force Storebæltgruppen som blev dannet i foråret 2019, skal se nærmere på problemerne for havørredbestanden langs Storebælt, hvor bestanden og fiskeriet nærmest er kollapset. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å-Sammenslutningen og UFV 95 med Peter Henriksen fra FZ, som faglig støtte.

Jeg har aftalt med Hvilested Dambrug og Kolding Sportsfiskerforening, at de i den kommende gydesæson genoptager opfiskning af Kolding Å havørreder til avlen.

Desværre lykkedes det ikke Kolding Sportsfiskerforening af skaffe nye vildfisk nok til udsætningen i 2021, det blev kun til 0,95 l og vi skulle bruge ca. 12 l.

Skælprøver fra Tude å ørreder:

I efteråret var vi afsted med el-fiskeapparat. Målet var at fange så mange gydemodne hav- og bækørreder som muligt, som så skulle aflevere skælprøve.

Vi fiskede fra jernbanen ved Havrebjerg til Gudum Skovsø ca. 2 km., her fik vi 22 hunner og 8 hanner. Der var 4 hunner der var udleget.


Vandhandleplan

Det er fortsat overfladevandet der er problemet, her er det regnvandsbasinnerne der ikke er store nok, efterhånden som der udstykkes nye områder.

Vandrådsarbejdet blev færdigt, vi har deltaget i 2.1 det nordlige område og 2.5 mod syd.

Her er udpeget områder hvor der skal være målopfyldelse i 2029, vi har været med til at foreslå virkemidler for at forbedere områderne, det kunne være udskiftning af bund, udlægning af skjulesten, plantning af træer m.m.

Grødeskæringen:

Efter nogle år, hvor der har været uenighed om vedligeholdelsen af vandløbene i Slagelse Kommune, så er der nu enighed om at årets indsats er tilfredsstillende og tager hensyn til både naturinteresserede og lodsejere, dog er der fortsat plads til forbedringer. Det er planen at vi skal luftet flere af de gamle gydebanker, det vi prøvede i Serdrup å i efteråret, de ser rigtigt fint ud. Vi håber at vi kan nå lidt flere i 2021.

Sidste grødeskæring blev udførdt med pincept, hvor grøden som pinsvinknop trækkes op, det efterlader vandplanterne på bunden så der fortsat er skjul til fiskene.

Tude å gennem vejlen er fortsat ikke løst, vi har været til flere møder med kommunen sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, hvilke har resulteret at vi igen er med i Vandsynsrådet.

Vi har været ude at se på projektet sammen med DSF, DTU AQUA, NIRAS og Komunnen for at løse nogle af problemerne.

Det er aftalt at Niras og DTU skal udarbejde et projekt der tager mere hensyn til udtrækkende smolt, det er lukketiden af slusen der er det store problem, så den bedste løsning ville være at slusen kun lukker når der er ekstra høj vandstand langs kysten.

Der har odså været en masiv fiskedød i mundingen i efteråret, dette skyldtes at der var store ophobninger af tang i mundingen, som lå og rådnede. Her arbejdes der på at løse problemerne så dette ikke sker i fremtiden.

Den store råstofindvinding i Sorø området er fortsat et stort problem, da der graves under grunpvandslinjen, så der kommer ikke noget kildevand til åen..

Derfor ser vi desværre udtørring af gyde- og opvæsktområderne hen over hele sommeren, og i efteråret var vandstanden så lav at der kun kom ganske få fisk op for at gyde.

Mod syd har vi så RSG Nordic på Stignæs, som renser og fortynder boreslam fra Norge, her er der også store problemer, der er næsten ikke fisk tilbage i Agersø sund, det sidste var at også Korsør Renseanlæg har overskredet grænseværdien flere tusinde gange.

Konkurrencer:

U.F.V Cup 2020

Blev aflyst på grund af COVID-19

Vi håber at vi kan gennemføre U.F.V. Cup 2021, den 11. april i samarbejde med Top Grej, Slagelse

Fishing Zealand

Der er nu 9 kommuner der er med, da der er 1 kommune der har meldt sig ud.

Sjællands Ørredsammenslutning stiller med kontaktperson, Peter Henriksen og undertegnede sidder i udvalget der arbejder med udsætnings- og miljøarbejde under Fishing Zealand.

Rune Hulby arbejder fortsat som bandeleder for ”Den Sjællands grus bande”

Med Peter som tovholder er det planen at fortsætte registrering af gydegravninger og fysiske forhold i vandløb på Sjælland.

Hjemmesiden

Hjemmesiden kører igen. Jeg håber at det kommer flere indlæg i 2021.

                                                                                       Kurt Jørgensen