ÅRSBERETNING 2019

Udsætningerne 2019

Den 20. april 2019 blev der udsat 30.000 stk. 1 års smolt i Tude å´s munding.

Udsætningen er helt ud til mundingen og sidst på dagen, dette fordi skarv og måger er mindre aktive sidst på dagen, og vi havde fået tilladelse til at regulere skarv.

Der blev ikke udsat 1 årsfisk i 2019.

19 oktober 2019 blev der udsat 28.300 stk. som blev fordelt over lange strækninger.

Samlet blev der i 2019 udsat 58.300 stk. til en samlet pris på 131.834,- + moms i alt 164.792,50,- betalt af fisketegnet.

Gydebanketælling

Desværre mangler der gydegravninger mange steder.

Flg. gydegravninger blev registreret 2019:

Gudum Skovsø å på 14,5 km,  var der 24 stk. 13 små 7 mellem og 4 store.


Vandhandleplan

Der er afgivet mange høringssvar, på nye udstykninger. Her er det fortsat overfladevandet der er problemet.

Kommunen har lovet at der udarbejdes robusthedsplaner for hele Tude å systemet..

Vandrådsarbejdet er opstartet igen, vi har deltagere i 2.1 det nordlige område og 2.5 mod syd.

Grødeskæringen er blevet lidt bedre, dog er der fortsat problemer med at overholde aftalerne med hvilken metode der skal bruges.

Sidste grødeskæring blev udført med pincet, hvor grøden som pindsvineknop trækkes op, det efterlader vandplanterne på bunden  så der fortsat er skjul til fiskene.

Tude å gennem vejlen, er fortsat ikke løst, det sidste er at Slagelse Kommune har ansøgt om nedsættelse af miljømålene for fisk.

Den store råstofindvinding i Sorø området er også et stort problem, da der graves under grundvands linjen, det tager trykket af området, så der ikke presses kildevand op til som normalt.

Derfor ser vi desværre udtørring af gyde og opvæskt områderne, om sommeren.

Så er der det store kemikalie udslip, hvor grænseværdien var overskredet 755 gangs

Det var Flux Water der lukkede urenset spildevand ud i Jernbjerg å, med udløb i Tude å ved Haverbjerg.

Konkurrencer:

Resultatet af U.F.V Cup 2019

Forenings resultatet:

Slagelse Sportsfiskerforening              1056 point              19 deltagere

Sorø Lystfiskerforening                          284 point              11 deltagere

Høng Sportsfiskerforening                     216 point              12 deltagere

Korsør Lystfiskerforening                       200 point                8 deltagere

Indvejning og præmieoverrækkelse foregik ved Top Grej Kalundborgvej 88 4200 Slagelse

I alt 79 deltagere.

Der blev indvejet 11 ørreder og 3 torsk

Konkurrencen blev sponseret af Top Grej Kalundborgvej 88, 4200 Slagelse, derfor går hele overskuddet til udsætningsarbejdet på Vestsjælland

Næste UFV Cup 2020 5 april

Fishing Zealand

Det er nu 10 kommuner der er med, Slagelse er fortsat ikke med.

Projekt Vildfisk 2019

Her har vi stoppet opfiskningen, dette for at se om bestanden kommer op igen.

Task force Storebælt:

Task force Storebælt gruppen som blev dannet i foråret 2019, skal se nærmere på problemerne for havørredbestanden langs Storebælt, hvor bestanden og fiskeriet nærmest er kollapset. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å-Sammenslutningen og UFV 95 med Peter Henriksen fra FZ, som faglig støtte.

Peter har samlet den faglige dokumentation for tilbagegangen og den triste status for de vestsjællandske havørreder, og den 13.5.2019 drog Peter og undertegnet til møde med DTU Aquas biologer i Silkeborg. Alle sten i problematikken blev vendt, men trods det kunne vi ikke finde en enkelt og afgørende årsag til tilbagegangen. Et af de store spørgsmål er, om bestandene arveligt set er for dårlige til at klare sig i de lokale områder. Det mente eksperterne var mindre sandsynligt, hvorfor det blev besluttet at undlade at indføre fremmede gener i bestandene og arbejde videre med de lokale fisk. Da der imidlertid pt. er for få lokale moderfisk, blev det besluttet, at udsætningerne i de kommende år skal være med yngel, som er første generations afkom af vilde ørreder fra Kolding Å, som også blev anvendt, da bestandene blev startet op for år tilbage. Den nuværende bestand antages derfor at ligne Kolding meget.

 Jeg aftalte med Hvilested Dambrug og Kolding Sportsfiskerforening, at de i den kommende gydesæson genoptager opfiskning af Kolding Å havørreder til avlen.

Desværre lykkedes det ikke Kolding Sportsfiskerforening af skaffe nye vildfisk til udsætningen i 2020, da der var for meget vand, så det bliver først til næste år der kommer friske æg ind.

Som støtte for avlsarbejdet er det besluttet, at DTU Aqua bidrager med en DNA-undersøgelse af havørreder fra både Halleby og Tude Å fra udvalgte tilløb, som er mindst påvirkede af udsætninger for derved at styrke vores viden om bestandenes genetik.

På mødet blev det desuden tydeligt, at det er vigtigt, at vi fortsat overvåger bestandsudviklingen og at arbejdet med at sikre en god vandløbskvalitet, god passage og en stor smoltudvandring er afgørende for bestandene.

DNA prøver fra vestsjællandske ørreder:

I efteråret var gruppen afsted med el-fiskeapparat, båd, saks, bedøvelsesvæske og 50 små spritrør til vævsprøver. Målet var at fange lige så mange gydemodne hav- og bækørreder, som så skulle aflevere en lille bid af fedtfinnen til DNA-undersøgelse. Undersøgelsen udføres i tæt samarbejde med DTU Aquas fiskegenetiker, som vil analysere prøverne. Målet er at vurdere fiskenes DNA profil, som kan afsløre, om der er tegn på indavl og i hvilket omfang de indførte ørreder fra Kolding Å stammen har slået an m.m. Alt sammen kan bidrage til vores viden om bestandene og måske vise vejen for nye indsatser. 

Det viste sig at være lidt af et arbejde at finde fisk nok, men i et tilløb til Halleby Å var der en overraskende stor bestand af kønsmodne bækørreder (især hanner), som så måtte aflevere lidt fedtfinne til undersøgelsen. I Harrested Å lykkedes det at indsamle prøver, hvor ca. halvdelen var fra henholdsvis havørred og bækørreder.

Prøverne er nu sendt til DTU Aqua for analyse og fortolkning. Mere om resultaterne her på bloggen, når de foreligger.

Hjemmesiden

Hjemmesiden har fået ny profil, men jeg mangler fortsat meget før den er oppe at køre igen.

Jeg forventer at det kommer på plads i løbet af året.

Kurt Jørgensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *