Alle indlæg af admin

Fiskedød lørdag den. 25 juli 2020

Fiskedød lørdag den. 25 juli 2020

Vi har jo hørt om tilstopningen af Tude Å’s udløb i flere omgange her henover den sidste måneds tid.

Jeg troede at åen igen var åben, men den er ved at lukke til igen.

Jeg fik en sms fra en lodsejer, der har en ejendom opstrøms for Møllesøen, der gik på at der flød med døde fisk i åen.

Derfor kørte jeg derud ved 19 tiden her til aften og måtte konstaterer at lodsejeren havde ret – åen sejlede med døde fisk overalt – se nedenstående fotos.

Jeg fik kontakt med nogle af naboerne derude, der var chokerede over mængden af døde fisk og fortalte at det var startet i går, hvor fiskene søgte til overfladen for at få luft, men ingen havde gjort noget da man ikke regnede med at Slagelse Kommune ville gøre noget, da de længe havde forsøgt at få kommunen til at gøre noget ved slusen og tilstopningen af mundingen uden noget resultat.

For at få fat i miljøvagten ringede jeg til 114, men blev bedt om at ringe 112, hvilket jeg gjorde.

I løbet af 10 minutter ankom der 3 brandbiler og 5 forskellige andre køretøjer med fuld udrykning.

2 medarbejdere fra kommunens vandløbsafdeling.

På et tidspunkt var der nok mere end 20 brandfolk til stede.

Jeg blev meget overvældet, men alle tog det som en helt særlig opgave og oplevelse.

Der kom også 3-5 journalister, der var blevet mobiliseret da der var tale om et 112 opkald.

Men ingen anede hvad de skulle stille op.

Det endte med at den ene indsatsleder kørte en tur rundt langs med Tude og Vårby å for at find en afgrænsning af ulykken.

Der var ingen døde fisk ved Hejninge bro, Valbygården eller i Vårby Å.

Derefter mobiliserede man en drone med fører, der filmede åen ud til udløbet, som viste sig igen at være ved at stoppe til.

Dronen tog derefter en tur ca. 1000 meter opstrøms for Bildsø bro og jeg kunne se at de døde fisk aftog og helt ophørte blot 200 meter opstrøms for broen.

I øvrigt et fantastisk værktøj, der kan filme i næsten mørke og se døde fisk under forhold, hvor jeg ikke ville kunne se fiskene med det blotte øje.

Fakta:

De døde fisk var Skaller og ganske få men ret store Rimter.

Jeg så ikke Ål, Ørreder, Gedder eller Aborrer, som vi ved normalt er i vandløbet derude.

Der lå rigtig mange døde fisk og jeg vurderer at de har været døde i omkring et døgn. De flød alle i vandoverfladen, hvor jeg kunne se op til 100 på samme tid.

Men jeg så også levende fisk, der sprang i overfladen!

Jeg målte flere gange iltindholdet (vandtemperatur 20 grader):

10 cm. under vandoverfladen: 10 mg./l.

100 cm. under vandoverfladen: 2 mg./l.

300 cm. under vandoverfladen: 0,3 mg./l.

Det er i litteraturen vanskeligt at finde data på de forskellige fiskearters ilt behov.

Vi kender ret godt til laksefiskenes ilt behov, der ligger på min. 5 mg./l.

Karpefisk, som Skallen og Rimten tilhører er generelt lidt ilt krævende ligesom Gedden, mens Aborren kræve mere ilt.

DTU AQUA: Gedden er generelt meget tolerant over for lavt iltindhold i vandet, så længe vandet er koldt. Eksempelvis kan gedden overleve ved blot 0,25 mg ilt pr. l (2 % iltmætning) ved en vandtemperatur på 4°C. Ved en temperatur på 20 °C er minimumskravet 0,75 mg ilt pr. l (8 % iltmætning).

Da man var færdige derude spurgte jeg til, hvad man ville gøre.

Indsatslederen ville skrive en rapport, men erkendte at uden mig ville man slet ikke kunnet have aflæst situationen.

Medarbejderne fra kommunens vandløbsafdeling ville ikke gøre noget, men pegede på at vi lystfiskere skulle rejse sagen overfor kommunen.

Min vurdering er at tang, der er presset ind i åen ligger og rådner og dette dårlige vand, der er iltfattigt og indeholder giftige nedbrydningsgasser bliver periodevis presset et stykke op i åen og dermed skaber den aktuelle fiskedød.

Dette forstærkes måske yderligere af den generelt ringe spildevandsrensning.

Men vi skal da ikke have massiv fiskedød i en ellers uforstyrret tilstand i 2020?

De bedste hilsener

Per

ÅRSBERETNING 2019

Udsætningerne 2019

Den 20. april 2019 blev der udsat 30.000 stk. 1 års smolt i Tude å´s munding.

Udsætningen er helt ud til mundingen og sidst på dagen, dette fordi skarv og måger er mindre aktive sidst på dagen, og vi havde fået tilladelse til at regulere skarv.

Der blev ikke udsat 1 årsfisk i 2019.

19 oktober 2019 blev der udsat 28.300 stk. som blev fordelt over lange strækninger.

Samlet blev der i 2019 udsat 58.300 stk. til en samlet pris på 131.834,- + moms i alt 164.792,50,- betalt af fisketegnet.

Gydebanketælling

Desværre mangler der gydegravninger mange steder.

Flg. gydegravninger blev registreret 2019:

Gudum Skovsø å på 14,5 km,  var der 24 stk. 13 små 7 mellem og 4 store.


Vandhandleplan

Der er afgivet mange høringssvar, på nye udstykninger. Her er det fortsat overfladevandet der er problemet.

Kommunen har lovet at der udarbejdes robusthedsplaner for hele Tude å systemet..

Vandrådsarbejdet er opstartet igen, vi har deltagere i 2.1 det nordlige område og 2.5 mod syd.

Grødeskæringen er blevet lidt bedre, dog er der fortsat problemer med at overholde aftalerne med hvilken metode der skal bruges.

Sidste grødeskæring blev udført med pincet, hvor grøden som pindsvineknop trækkes op, det efterlader vandplanterne på bunden  så der fortsat er skjul til fiskene.

Tude å gennem vejlen, er fortsat ikke løst, det sidste er at Slagelse Kommune har ansøgt om nedsættelse af miljømålene for fisk.

Den store råstofindvinding i Sorø området er også et stort problem, da der graves under grundvands linjen, det tager trykket af området, så der ikke presses kildevand op til som normalt.

Derfor ser vi desværre udtørring af gyde og opvæskt områderne, om sommeren.

Så er der det store kemikalie udslip, hvor grænseværdien var overskredet 755 gangs

Det var Flux Water der lukkede urenset spildevand ud i Jernbjerg å, med udløb i Tude å ved Haverbjerg.

Konkurrencer:

Resultatet af U.F.V Cup 2019

Forenings resultatet:

Slagelse Sportsfiskerforening              1056 point              19 deltagere

Sorø Lystfiskerforening                          284 point              11 deltagere

Høng Sportsfiskerforening                     216 point              12 deltagere

Korsør Lystfiskerforening                       200 point                8 deltagere

Indvejning og præmieoverrækkelse foregik ved Top Grej Kalundborgvej 88 4200 Slagelse

I alt 79 deltagere.

Der blev indvejet 11 ørreder og 3 torsk

Konkurrencen blev sponseret af Top Grej Kalundborgvej 88, 4200 Slagelse, derfor går hele overskuddet til udsætningsarbejdet på Vestsjælland

Næste UFV Cup 2020 5 april

Fishing Zealand

Det er nu 10 kommuner der er med, Slagelse er fortsat ikke med.

Projekt Vildfisk 2019

Her har vi stoppet opfiskningen, dette for at se om bestanden kommer op igen.

Task force Storebælt:

Task force Storebælt gruppen som blev dannet i foråret 2019, skal se nærmere på problemerne for havørredbestanden langs Storebælt, hvor bestanden og fiskeriet nærmest er kollapset. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å-Sammenslutningen og UFV 95 med Peter Henriksen fra FZ, som faglig støtte.

Peter har samlet den faglige dokumentation for tilbagegangen og den triste status for de vestsjællandske havørreder, og den 13.5.2019 drog Peter og undertegnet til møde med DTU Aquas biologer i Silkeborg. Alle sten i problematikken blev vendt, men trods det kunne vi ikke finde en enkelt og afgørende årsag til tilbagegangen. Et af de store spørgsmål er, om bestandene arveligt set er for dårlige til at klare sig i de lokale områder. Det mente eksperterne var mindre sandsynligt, hvorfor det blev besluttet at undlade at indføre fremmede gener i bestandene og arbejde videre med de lokale fisk. Da der imidlertid pt. er for få lokale moderfisk, blev det besluttet, at udsætningerne i de kommende år skal være med yngel, som er første generations afkom af vilde ørreder fra Kolding Å, som også blev anvendt, da bestandene blev startet op for år tilbage. Den nuværende bestand antages derfor at ligne Kolding meget.

 Jeg aftalte med Hvilested Dambrug og Kolding Sportsfiskerforening, at de i den kommende gydesæson genoptager opfiskning af Kolding Å havørreder til avlen.

Desværre lykkedes det ikke Kolding Sportsfiskerforening af skaffe nye vildfisk til udsætningen i 2020, da der var for meget vand, så det bliver først til næste år der kommer friske æg ind.

Som støtte for avlsarbejdet er det besluttet, at DTU Aqua bidrager med en DNA-undersøgelse af havørreder fra både Halleby og Tude Å fra udvalgte tilløb, som er mindst påvirkede af udsætninger for derved at styrke vores viden om bestandenes genetik.

På mødet blev det desuden tydeligt, at det er vigtigt, at vi fortsat overvåger bestandsudviklingen og at arbejdet med at sikre en god vandløbskvalitet, god passage og en stor smoltudvandring er afgørende for bestandene.

DNA prøver fra vestsjællandske ørreder:

I efteråret var gruppen afsted med el-fiskeapparat, båd, saks, bedøvelsesvæske og 50 små spritrør til vævsprøver. Målet var at fange lige så mange gydemodne hav- og bækørreder, som så skulle aflevere en lille bid af fedtfinnen til DNA-undersøgelse. Undersøgelsen udføres i tæt samarbejde med DTU Aquas fiskegenetiker, som vil analysere prøverne. Målet er at vurdere fiskenes DNA profil, som kan afsløre, om der er tegn på indavl og i hvilket omfang de indførte ørreder fra Kolding Å stammen har slået an m.m. Alt sammen kan bidrage til vores viden om bestandene og måske vise vejen for nye indsatser. 

Det viste sig at være lidt af et arbejde at finde fisk nok, men i et tilløb til Halleby Å var der en overraskende stor bestand af kønsmodne bækørreder (især hanner), som så måtte aflevere lidt fedtfinne til undersøgelsen. I Harrested Å lykkedes det at indsamle prøver, hvor ca. halvdelen var fra henholdsvis havørred og bækørreder.

Prøverne er nu sendt til DTU Aqua for analyse og fortolkning. Mere om resultaterne her på bloggen, når de foreligger.

Hjemmesiden

Hjemmesiden har fået ny profil, men jeg mangler fortsat meget før den er oppe at køre igen.

Jeg forventer at det kommer på plads i løbet af året.

Kurt Jørgensen

Lystfiskere vil redde havørreden

Lystfiskere vil redde havørreden på Vestsjælland med hjælp fra DTU Aqua
Bestanden af havørreden er nærmest kollapset på Vestsjælland. Lystfiskere traver kysterne tynde for at finde fiskene. Samtidig er fiskens naturlige gydeaktivitet i
de store vandløb på et minimum.
Lokale lystfiskere har derfor allieret sig med fiskebiolog Peter W. Henriksen, Fishing Zealand i en
Task Force Storebælt. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å Sammenslutningen og Udsætningsforeningen Vestsjælland af 1995 (UFV95). med Peter W Henriksen – som faglig støtte.

 • Vi har samlet dokumentation for tilbagegangen og den triste status for de vestsjællandske havørreder. Med dokumentationen i hånden har vi haft møde med DTU Aqua i Silkeborg for at få al den nødvendige kompetence på området til at rådgive os, siger Kurt Jørgensen, som er talsmand for Task Forcen og samtidig formand for UFV95
  Hos DTU Aqua har Task Forcen haft møde med fiskegenetiker Dorthe Bekkevold, fiskeplejekonsulent Jan Nielsen og biolog Peter Geertz-Hansen for at få hjælp til at finde årsagen til problematikken.
  Dårlige gener?
  En af de ting som har været diskuteret med DTU Aqua er, om bestandene på Vestsjælland rent genetisk er for dårlige til at kunne klare sig og komme tilbage for at gyde i de to vandløbssystemer Tude og Halleby Å.
 • DTU Aqua mener ikke, at det er dér, skoen trykker. Derfor har vi sammen besluttet at undlade at indføre fremmede gener i bestandene og i stedet arbejde videre med de lokale fisk. Problemet med den mulighed er dog, at der er alt for få lokale moderfisk at oparbejde en bestand på. Fiskene kommer simpelthen ikke tilbage i vandløbene for at gyde, som de burde, forklarer Kurt Jørgensen.
  Hjælp at hente fra Kolding
  For at hjælpe bestanden af ørreder op igen, har Task Forcen besluttet, at udsætningerne i de kommende år skal være med yngel af vilde ørreder fra Kolding Å.
 • DTU Aqua mener, at den sidste lille rest af ørreder i de to vandløb skal skånes mest muligt. Derfor skal vi absolut ikke opfiske moderfisk fra de lokale vandløb, siger Kurt Jørgensen.
  Selv om havørreder rent genetisk er særegne fra vandløb til vandløb, så vurderer forskerne, at havørrederne fra Kolding å ligner den vestsjællandske havørred.
 • At bruge havørreder fra Kolding å har virket før på Vestsjælland. Metoden blev anvendt, da bestandene blev startet op for år tilbage. Derfor krydser vi fingre for, at vi kan gøre det igen. Men det kommer til at tage meget lang tid. Det tager i snit 4 år før en lille havørred er klar til at gyde i vandløbene, forklarer Kurt Jørgensen.
  Plan på plads
  Hvilested Dambrug og Kolding Sportsfiskerforening vil i den kommende gydesæson
  genoptage opfiskning af havørreder fra Kolding Å. Som støtte til avlsarbejdet bidrager DTU Aqua med en dna-undersøgelse af havørreder fra både Halleby og Tude Å fra udvalgte tilløb, som er mindst påvirkede af udsætninger.
 • Task forcen indsamler vævsprøverne, som skal bruges til forskernes dna-undersøgelse for at løse det store mysterium om de vestsjællandske havørreder. Vi er meget glade for opbakningen, vi får, slutter Kurt Jørgensen.
  Samtidig er Task Forcen helt overbeviste om vigtigheden i fortsat at overvåge bestandsudviklingen samt arbejdet med at sikre en god vandløbskvalitet, gydemuligheder, god passage samt en stor smoltudvandring.
  UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95
  V/ Formand Kurt Jørgensen
  Bødkervænget 5, Sæby 4270 Høng
  kurt@ufv95.dk Tlf.20898182

Hvor kommer ørrederne, du fanger fra?

 1. oktober 2019Kurt JoergensenSkriv en kommentar

Hvor kommer ørrederne, du fanger fra?

Spegerborgrenden udsætning smolt 2011 017

Når du fanger en ørred på den sjællandske kyst eller i åen, er der en ganske stor sandsynlighed for, at den er et produkt af målrettet avlsarbejde og ikke naturlig reproduktion. Uden hjælp ville ørredfiskeriet på Sjælland nemlig ikke være andet end en skygge af sig selv, og derfor er det godt, at der efterhånden gøres mere og mere for at pleje bestandene og sikre deres habitat.

Sidste nyt er at Sjællands Ørredsammenslutning og Fishing Zealand nu samarbejder om at ophjælpe de vilde fiskebestande og dermed skabe et bæredygtigt fiskeri. Fokus vil primært være at ophjælpe de vilde fiskebestande efter de retningslinjer, der er udstukket af DTU Aqua, hvor brugen af lokale vildfisk indgår.

Det meget store udsætningsarbejde, som Sjællands Ørredsammenslutning igennem mange år har foranlediget administreres og foretages af udsætningsforeninger i lokalområderne.

Foreningerne arbejder også med etablering af gyde – og opvækstområder i ferskvand, og her arbejdes der typisk med restaureringsprojekter, hvor der udlægges gydegrus og skjulesten. Dette arbejde er essentielt for at sikre ørredbestandene for eftertiden, og hvis du fremover vil kunne fange ørred, så anbefaler jeg, at du støtter op om din lokale forening. Hvis du ikke er medlem endnu, så opfordrer jeg bestemt til at du melder dig ind i en forening for at støtte de mange, der arbejder for ørreden og dermed for dig som lystfisker.

Sjællands Ørredsammenslutning har siden 1995 arbejdet som paraplyorganisation for alle de ca. 12 udsætningsforeninger på Sjælland, med henblik på at genetablere en naturlig ørredbestand på Sjælland og øerne.

I dag lægges der meget stor vægt på begreber som “autenticitet”, “biologisk mangfoldighed” og “bæredygtig udnyttelse” i den danske Naturforvaltning. Oprindeligt har hvert større vandløbssystem formentlig haft sin egen ørredstamme, men at genskabe lokale og unikke bestande i hvert eneste vandsystem er desværre ikke realistisk. Derfor er Sjælland opdelt i seks regioner på baggrund af, at de kystnære områder er meget forskellige, men også ud fra en realistisk vurdering af genetiske aspekter samt miljømæssige og administrative forhold. Hver region opererer med hver sin ørredtype, som anvendes til alle udsætninger – inklusive mundingsudsætninger.

I alt udsættes der i Regionerne på Sjælland 589.250 ørreder i form af yngel, juvenile fisk og smolt, og de er i betragtelig grad med til at gøre fiskeriet interessant for dig og dine medfiskere. Regionerne og deres individuelle udsætningstal er som følger:

U.F.V 95

UDSÆTNINGSFORENINGER VESTSJÆLLAND 95

Havørreden

Er en sammenslutning af foreningerne:

Korsør Lystfiskerforening

Slagelse Sportsfiskerforeningen

Skælskør Sportsfiskerforening

Høng Sportsfiskerforening

U.F.V. 95’s formål er:

at udsætte ørreder i Tude Å’s vandsystem iflg. udsætningsplanerne

samt supplerende udsætninger efter økonomi;

at forhandle og administrere udsætningsplanerne;

at forhandle og administrere el-fisketilladelsen;

at arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætning og andet arbejde til fremme af fiskeriet;

efter evne og mulighed at sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder.

oprettelse af et fælles vandplejeudvalg.

At arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætning og andet arbejde til fremme af fiskeriet.

Genetablering af en naturlig Ørredbestand i Tude Å